Bölüm Mesajı | İşletme (Türkçe)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

İşletme Türkçe Bölüm misyonu; ulusal ve uluslararası alanda,  kurum-kuruluş ve toplumların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yerel ve küresel düşünebilen, yabancı dil bilgisi ile her alanda kendini ve mesleğini temsil edebilecek, çağdaş bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip etik ve evrensel değerlere duyarlı, uzman, yönetici ve girişimciler yetiştirmektir.

İşletme bölümümüzün amacı, öğrencilerimize, evrensel bir bilim olan işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi birikimini ve bakış açısını kazandırmaktır. İşletme içerisinde yer alan pazarlama, muhasebe, insan kaynakları, finans vb. fonksiyonlar konusunda sistematik bir eğitim verilirken; mezuniyet sonrası alt alanlarda uzmanlaşma, lisansüstü eğitim ve kariyer yapabilecekleri bir bakış açısı aktarılmaktadır.

İşletme Bölümü, adından da anlaşılabileceği üzere işletme odaklıdır, iktisat bölümlerinin makro bakış açısı yerine sosyal ve teknik mikro yapının yönetimi ile ilgilidir. Bu anlayışla, bölüm derslerimiz 8 yarıyılda üç ana alanı kapsayacak şekilde planlanmaktadır. Bu alanlar; (1) Yönetim ve Organizasyon, (2) Muhasebe ve Finans, (3) Pazarlama alanlarıdır.

VUCA dünyasında, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmalarında yararlandıkları en önemli kaynak beceri ve yetkinlikleri olan insan kaynağıdır ve bu kaynağın verimli ve amaç birliği doğrultusunda yönetilmesi, işletmelerde tutundurulması ve mutlu çalışmaları önemlidir. Bu kapsamda Yönetim ve Organizasyon alanındaki dersler öğrencilerimiz için planlanır. Diğer yandan, girdilerin temininde ve işletmenin değer zincirinde, diğer bir ifadeyle içe lojistikten tüketiciye ürünün veya hizmetin sunumuna kadar geçen değer zinciri akışındaki süreçlerde kıt kaynakların etkin kullanımında muhasebe ve finansman işletme yönetiminin önemli bir diğer boyutudur. İşletme yönetiminde önemli olan diğer bir alan da üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere pazarlama bileşenleri kapsamında doğru strateji ve uygulamalarla sunulmasıdır. Böylece, İşletme bölümümüzdeki ders programlarımız üç disiplini de içinde barındıran dersleriyle öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamaktadır. İşletme bölümü dersleri arasında yer alan “Staj” imkanıyla da öğrendiklerini uygulamada gözlemleyebilmek, deneyimleyebilmek imkanına sahip olabilmektedirler. Düzenlediğimiz “Sertifika Programları” ile iş dünyasından profesyonellerin deneyimlerini dinleyebilme ve entelektüel donanımlarını arttırabilme imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca, üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren kulüplerimiz öğrencilerimize teorik bilgilerini geliştirme ve öğrendikleri bilgileri farklı şekillerde kullanabilme olanağı sunmaktadır. Böylece farklı kanallardan eğitim gördükleri süre içinde öğrencilerimiz yeni bilgi ve beceriler edinmekte ve geliştirmektedirler.

Öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra özel kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde ve departman düzeyinde görev alma imkânına sahip olmaktadır. İlgili kurumların talep ettiği gerekli sınav ve prosedürleri yerine getirerek gümrük müşavirliği, mali müşavirlik gibi mesleklere de yönelebilmekte, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olma şartı arayan kamu kurumlarında, gerekli sınav ve prosedürleri yerine getirerek bürokrat/memur olarak görev alabilmektedirler. Kendi girişimlerini hayata geçirmede yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaktadırlar.

Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri, dünyayı tanımaları ve bakış açılarını genişleterek farklı kültürleri anlamaları için Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları çerçevesinde, yurtdışında çeşitli ülkelerdeki üniversitelerde belli bir dönem eğitim görme imkânı sunulmaktadır. Bu yolla, edindikleri bilgi ve becerilerini farklı kültürlerden akranlarıyla paylaşmalarına ve etkileşim içerisinde olabilmelerine olanak sağlamaktadır.

Doç. Dr. Dilaysu ÇINAR
Bölüm Başkanı