Bölüm Mesajı | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Mesajı

İnsanlık tarihi kadar eski olan takasın, alış verişin ve ticaretin tarihi ülkeleri birbirinden ayıran siyasi sınırların oluşmaya başlaması ile uluslararası bir nitelik almıştır. Günümüzde uluslararası ticaretin önemi, iktisadi, siyasi, toplumsal açıdan inanılmaz ölçülerde artmıştır. Ürünlerin uzun yolculuklar yapması ve büyük miktarlarda el değiştirerek hareket etmesi çağdaş ticaretin en önemli özelliğidir. Üretim ve ülkelerin gayri safi milli hâsılası boyutları ile uluslararası ticaret, makro iktisat, uluslararası iktisat, uluslararası işletmecilik, uluslararası pazarlama ve uluslararası finans disiplinleri ile çok yakından bağlantılıdır.

Uluslararası ticaret denildiği zaman ilk akla gelen konular, ihracat, ithalat, gümrük, sigorta ve bankacılık uygulamalarının teknoloji ve mevzuattaki hızlı değişimdir. İşletmeler, kişi ve kurumların ürün, hizmet, sermaye alış verişinin ülkeler veya bölgeler arasındaki sınırları aşması uluslararası ticarettir. Sanayileşme, küreselleşme, uluslararası şirketler, ulaşım imkânları, ülkelerin refah düzeyinin yükselmesi, işletmelerin taşeron ve yüklenici firmalar ile dış ülkelere iş yaptırma şeklinin yaygınlaşması uluslararası ticaretin olağan dışı ölçüde gelişmesine neden olmuştur. Bu gelişmelerden ilki uluslararası ticaretin anlaşma dili olarak İngilizce kullanmasıdır.

Bölümde İngilizce eğitiminin hazırlık sınıfında verilmesinin ardından dört yıllık güncel ders planı uygulanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri ve dünyayı tanımaları, bakış açılarını genişletmek için Erasmus Değişim Programı çerçevesinde, yurtdışında çeşitli ülkelerdeki üniversitelerle belli bir dönem eğitim görme imkânı sunulmaktadır. Bu yolla, bölüm öğrencilerimizin derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini farklı kültürlerden akranlarıyla paylaşmalarına ve etkileşim içerisinde olabilmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz bölümle ilgili Kulüplerde çalışmalar sürdürerek, hem teorik bilgilerini geliştirme ve öğrendikleri bilgileri farklı şekillerde kullanabilme olanağına sahip olmaktadırlar.

Bu yeni bölüm, uluslararası alanda deneyimli öğretim elemanları ile uygulamaya yönelik olarak yürütülen dersleri ile öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamayı, yönetici ve işletmeci olarak çalışmaya en uygun duruma getirmeyi amaç olarak benimsemektedir. Bölümümüz derslerinin özel sektör deneyimli öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi öğrencilerin akademik bilgilerinin yanı sıra sektöre yönelik güncel bilgilerle donanmalarını sağlar. Bu bakımdan bölüm mezunları uluslararası şirketler ve işletmelerde geniş bir alanda çalışma imkânı bulmaktadır.

İngilizce programımızda hazırlık eğitimi zorunlu olup Türkçe programımızda isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Bekir AŞIK

Bölüm Başkanı